9.Jauniešu Saeimas pieņemtās deklarācijas

 

Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs, un tās tiek nodotas 13. Saeimas atbildīgajām nozaru komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par jauniešu iesaisti Eiropas Savienības nākotnes veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima:

1)    uzskata, ka politiski aktīvi jaunieši ir nākamie valsts un pasaules politikas veidotāji;

2)    uzsver, ka jauniešu iniciatīva un iesaiste sociālajos, politiskajos, kultūras, ekonomiskajos un pilsoniskajos procesos ir viens no demokrātisko vērtību pamatprincipiem;

3)    atzinīgi vērtē ANO un Eiropas Savienības atbalstu jaunatnes politiskās iesaistes un iniciatīvas stiprināšanai un uzsver nepieciešamību plašāk informēt par šo organizāciju sniegtajām iespējām, kā arī vizuāli un saturiski uzlabot par ES un ANO sniegtās informācijas kvalitāti, padarot šo informāciju pieejamāku un skaidrāku.

 

Latvijas Jauniešu Saeima aicina:

4)    veidot tādu politiku, kas veicinātu jauniešu interesi, zināšanas un izpratni par starptautiskajiem procesiem un Latvijas lomu tajos;

5)    stiprināt pilsonisko sabiedrību, izglītojot jauniešus par tām sabiedriskās darbības, iniciatīvas un politiskās līdzdalības iespējām, kas viņiem pieejamas gan Latvijā, gan starptautiskajās organizācijās;

6)    pilnveidot skolas mācību procesu, lai padziļinātu izpratni par Eiropas Savienības un globāla mēroga procesiem, kā arī to ietekmi uz Latviju;

7)    stingri vērsties pret mēģinājumiem liegt jauniešu iesaisti politiskajos procesos vecuma, ierobežoto iespēju vai pieredzes trūkuma dēļ;

8)    ņemt vērā potenciālu un dinamismu, kādu jaunieši kā nākamie politiskie līderi spēj piešķirt Latvijas un starptautiskajai politiskajai videi;

9)    ieklausīties jaunatnes organizāciju viedoklī, gatavojot Latvijas pozīciju attiecībā uz Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju lēmumiem, īpaši ja tie skar mūsdienu vai nākotnes jauniešu iespējas un tiesības; veidot Latvijas jauniešu organizāciju sadraudzību ar citām Eiropas valstu jauniešu organizācijām;

10)  apzināties, ka pieņemtie lēmumi ietekmēs vidi, kādā pašreizējie jaunieši dzīvos nākotnē.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

9.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2019. gada 26. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par jaunieti sabiedrībā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

 

1)    jānodrošina iespēja ikvienam bērnam uzaugt ģimeniskā vidē, tādēļ nepieciešams pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu;

2)    visos Latvijas reģionos jāuzlabo iedzīvotāju izpratne par audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu darba nozīmīgumu, tādējādi veicinot iedzīvotāju vēlmi kļūt par ārpusģimenes aprūpes sniedzējiem. Jāstiprina arī bērna bioloģiskās ģimenes spējas rūpēties par viņu;

3)    jāattīsta bērnu un pusaudžu prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas ziņu avotu izvēlei un mediju satura kritiskai izvērtēšanai, skolās jānodrošina regulāri informatīvi pasākumi, kuros tiktu pārrunāts un analizēts aktuālais mediju saturs;

4)    jāpaaugstina jauniešu medijpratība – spēja atšķirt faktus no viedokļiem, atpazīt naida runu un aizspriedumus, kā arī atšķirt uzticamu žurnālistikas materiālu no sabiedriskajām attiecībām veltītiem rakstiem un reklāmas;

5)    jāuzlabo zināšanas par sociālo tīklu lietotāju personiskās informācijas pārdomātu un drošu lietošanu, kā arī personas datu aizsardzību;

6)    katrai Latvijas vispārizglītojošajai skolai ir jānodrošina iespējas iesniegt jauniešiem zināšanas un izpratni par politiskajām aktualitātēm valstī;

7)    jāizvērtē Jauniešu Saeimas nolikums un vēlēšanu sistēma, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos dažādu ideju vērtēšanas procesos;

8)    jāievieš atlaides jauniešiem starppilsētu sabiedriskajā transportā, lai viņi mācību gada laikā varētu nokļūt mācību iestādē;

9)    jāpieņem likums, kas paredzētu iespēju nelaulātiem pāriem neatkarīgi no dzimuma pie notāra reģistrēt savu kopdzīvi;

10)    jāizvērtē jauniešu nodarbinātības iespējas ne tikai vasarā, bet arī skolas brīvlaikā;

11)    jāpopularizē brīvprātīgais darbs, vairāk jānovērtē brīvprātīgā darba veicēji;

12)    jāuzlabo jauniešu zināšanas par psiholoģiskām slimībām, kas būtiski samazina dzīves kvalitāti, un jāpārskata skolu programmas, lai nodrošinātu plašāku informācijas apmaiņu par globālām problēmām.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

9.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2019. gada 26. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DEKLARĀCIJA

par izglītības iespējām

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka ir nepieciešams:

 

1)        ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, paredzot iespēju vidusskolā padziļināti apgūt atsevišķas jomas un priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām un nākotnes mērķiem, šādu principu attiecinot arī uz atsevišķiem priekšmetiem, tādiem kā mājturība un tehnoloģijas, un skolēniem jau sākumskolas beigās vai pamatskolā ļaujot izvēlēties, ko apgūt padziļināti;

2)        iekļaut emocionālo izglītību vispārējās izglītības programmā sociālajā jomā 7.–12. klasē;

3)        nostiprināt profesionālās izglītības prestižu un pievilcību jauniešu vidū, nodrošinot profesionālās izglītības iestādes ar mūsdienīgu infrastruktūru, lai jaunieši būtu ieinteresēti un vēlētos tajās mācīties;

4)        turpināt profesionālās izglītības satura reformu, pastāvīgi nodrošināt prasmju iegūšanu un pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām, tostarp nodrošināt darba vidē balstītas mācības;

5)        veicināt Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības iestāžu sadarbību studiju programmu satura pilnveidē;

6)        veicināt mācību un studiju starptautisko mobilitāti;

7)        sekmēt ārvalstu un Latvijas augstākās izglītības diplomu savstarpēju atzīšanu;

8)        veicināt nepieciešamo speciālistu daudzuma palielināšanos, pārstrukturējot budžeta vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs;

9)        nodrošināt kvalitatīvu iekļaujošo izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstoši viņu spējām;

10)     piedāvāt vispārējās izglītības iestāžu skolēniem neformālās izglītības iespējas ārpus izglītības iestādes.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

9.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2019. gada 26. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA 

par Eiropas Savienības vērtību nostiprināšanu un nākotnes veidošanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)    droša, vienota, demokrātiska, iekļaujoša un kulturāli daudzveidīga Eiropa ir ES nākotnes pamats;

2)    nepieciešams izveidot ES valstu jauniešu sadarbības platformu kopīgu ideju īstenošanai;

3)    izglītības iestādēs jāpopularizē un jāatzīmē Eiropas diena, aicinot piedalīties profesionāļus ES jautājumos, ES institūcijas un NVO;

4)    nepieciešams integrēt mācību priekšmetos informāciju par ES darbības principiem, vērtībām un ES sniegtajām iespējām, jo tādējādi ilgtermiņā tiks veicināta ­jauniešu izpratne par ES un uzticība tai;

5)    nepieciešams veicināt ikviena jaunieša līdzdalību ES nākotnes veidošanā, jo jaunieši ir Eiropas nākotnes veidotāji, vērtību glabātāji un vēstneši;

6)    veidojot drošu un ilgtspējīgu ES, ir svarīgi investēt jauniešu izglītībā, jo jaunieši ir pamats nākotnes Eiropai; ir jāpalielina ES budžets izglītībai un ikvienam Eiropas Savienībā ir jābūt pieejamām studijām un stipendijām; nepieciešams izveidot vienotu ES studiju iespēju platformu;

7)    nepieciešams rīkot informatīvas kampaņas par vides aizsardzību ES dalībvalstīs, tai skaitā rosinot iedzīvotājus šķirot atkritumus;

8)    nepieciešams stiprināt Latvijas sabiedrisko mediju neatkarību, pakāpeniski palielinot valsts dotācijas līdz ES vidējam rādītājam, kas ir 0,17% no IKP.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

9.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2019. gada 26. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...