Deklarāciju projekti

 

Iepazīsties ar 9. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, par kuriem 9. Jauniešu Saeimā ievēlētie deputāti diskutēs pasākuma dienā gan komisijās, gan no Saeimas tribīnes.

Šogad galvenais temats “Jaunietis. Latvija. Eiropas Savienība.” ir saistīts ar maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un jaunieši rosināti diskutēt par aktuāliem jautājumiem, apzinoties sevi ne tikai kā daļu no Latvijas, bet arī Eiropas Savienības (ES).

Jaunieši, iesniedzot savu ideju vēlēšanām, vienlaikus var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 9. Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā!

       

____________________________________________________Projekts

DEKLARĀCIJA

par jauniešu iesaisti Eiropas Savienības nākotnes veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima: 

1) uzskata, ka politiski aktīvi jaunieši ir nākamie valsts un pasaules politikas veidotāji;

2) uzsver, ka jauniešu iniciatīva un iesaiste sociālajos, politiskajos, ekonomiskajos un pilsoniskajos procesos ir viens no demokrātisko vērtību pamatprincipiem;

3) atzinīgi vērtē ANO un Eiropas Savienības atbalstu jaunatnes politiskās iesaistes un iniciatīvas stiprināšanai un uzsver nepieciešamību plašāk informēt par šo organizāciju sniegtajām iespējām.

 

Latvijas Jauniešu Saeima aicina:

4) veidot politiku, kas veicina jauniešu interesi, zināšanas un izpratni par starptautiskajiem procesiem un Latvijas lomu tajos;

5) stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, izglītojot jauniešus par tām sabiedriskās darbības, iniciatīvas un politiskās līdzdalības iespējām, kas viņiem pieejamas gan Latvijā, gan starptautiskajās organizācijās;

6) pilnveidot mācību procesu skolās, lai padziļinātu izpratni par Eiropas Savienības un globāla mēroga procesiem, kā arī to ietekmi uz Latviju;

7) stingri vērsties pret mēģinājumiem liegt jauniešu iesaisti politiskajos procesos vecuma, ierobežoto iespēju vai pieredzes trūkuma dēļ;

8) ņemt vērā potenciālu un dinamismu, kādu jaunieši kā nākamie politiskie līderi spēj piešķirt Latvijas un starptautiskajai politiskai videi;

9) ieklausīties jaunatnes organizāciju viedoklī, gatavojot Latvijas pozīciju attiecībā uz Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju lēmumiem, īpaši, ja tie skar šodienas vai nākotnes jauniešu iespējas un tiesības;

10) apzināties, ka pieņemtie lēmumi ietekmēs vidi, kādā šodienas jaunieši dzīvos nākotnē.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJAS PROJEKTA GROZĪJUMIEM 

 

9. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

 

 

____________________________________________________

  

Projekts

DEKLARĀCIJA

par jaunieti sabiedrībā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jānodrošina iespēja ikvienam bērnam uzaugt ģimeniskā vidē, tādēļ nepieciešams pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu;

2) visos Latvijas reģionos jāuzlabo iedzīvotāju izpratne par audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu darba nozīmīgumu, tādējādi veicinot iedzīvotāju vēlmi kļūt par ārpusģimenes aprūpes sniedzējiem. Jāstiprina arī bērna bioloģiskās ģimenes spējas rūpēties par viņu;

3) jāattīsta bērnu un pusaudžu prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas ziņu avotu izvēlei un mediju satura kritiskai izvērtēšanai, skolās jānodrošina regulāri informatīvi pasākumi, kuros tiktu pārrunāts un analizēts aktuālais mediju saturs;

4) jāpaaugstina jauniešu medijpratība – spēja atšķirt faktus no viedokļiem, atpazīt naida runu un aizspriedumus, kā arī atšķirt uzticamu žurnālistikas materiālu no sabiedriskajām attiecībām veltītiem rakstiem un reklāmas;

5) jāuzlabo zināšanas par sociālo tīklu lietotāju personiskās informācijas pārdomātu un drošu lietošanu, kā arī personas datu aizsardzību.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJAS PROJEKTA GROZĪJUMIEM 

  

9. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

 

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par izglītības iespējām

 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams:

1) ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, paredzot iespēju vidusskolā padziļināti apgūt atsevišķas jomas un priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām un nākotnes mērķiem;

2) stiprināt profesionālās izglītības prestižu un pievilcību, pilnveidojot tās infrastruktūru un nodrošinot to ar mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi;

3) turpināt profesionālās izglītības satura reformu, pastāvīgi nodrošināt prasmju iegūšanu un pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām, tostarp nodrošināt darba vidē balstītas mācības;

4) veicināt Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības iestāžu sadarbību studiju programmu satura pilnveides jomā;

5) veicināt mācību un studiju starptautisko mobilitāti;

6) sekmēt ārvalstu un Latvijas augstākās izglītības diplomu savstarpēju atzīšanu.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJAS PROJEKTA GROZĪJUMIEM 

 

9. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

 

 

____________________________________________________ 

  

Projekts 

DEKLARĀCIJA 

par Eiropas Savienības vērtību nostiprināšanu un nākotnes veidošanu

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) droša, vienota, demokrātiska, iekļaujoša un kulturāli daudzveidīga Eiropa ir ES nākotnes pamats;

2) nepieciešams izveidot ES valstu jauniešu sadarbības platformu kopīgu ideju īstenošanai;

3) izglītības iestādēs jāpopularizē un jāatzīmē Eiropas diena, tādējādi ilgtermiņā veicinot izpratni par ES vērtībām un starpkultūru komunikāciju;

4) nepieciešams veicināt ikviena jaunieša līdzdalību ES nākotnes veidošanā, jo jaunieši ir Eiropas nākotnes veidotāji, vērtību glabātāji un vēstneši.

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJAS PROJEKTA GROZĪJUMIEM 

 

 

9. Jauniešu Saeima 

Latvijas Republikas Saeimas namā 

Rīgā, 2019. gada 26. aprīlī

 

Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...